ខាំខ

  • Bite B

    ខាំខ

    របាំងរបាំងអេឡិចត្រូនិចផ្តល់នូវវិធីសាស្ត្រដើម្បីផ្ទេរឧស្ម័នអុកស៊ីសែនដកដង្ហើមចេញពីធុងផ្ទុកទៅសួត។
    2. របាំងប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់ត្រូវបានធ្វើពីរបាំងបំពង់ទុយអុកស៊ីសែនជំនួយភ្ជាប់អុកស៊ីសែននិងពាងប្រដាប់សង្គ្រោះ។
    របាំងម៉ាស់អុកស៊ីហ្សែនរក្សាទុកក្នុងស្ថានភាពងងឹតស្ងួតនិងស្អាត។