បំពង់អុកស៊ីសែនច្រមុះ

  • Nasal Oxygen Cannula-soft Tip

    ណាស៊ីនអុកណាណូ - ទន់ជំនួយ

    ណាស៊ីនអុកស៊ីណាណូត្រូវបានផលិតចេញពី PVC ក្នុងថ្នាក់វេជ្ជសាស្ត្ររួមមានឧបករណ៍ភ្ជាប់បំពង់តភ្ជាប់តាមបណ្តាញប៉ុស្តិ៍បីខ្សែឈុតសាខាបំពង់តភ្ជាប់ចុងច្រមុះ។

  • Nasal Oxygen Cannula

    ណាស៊ីនអុកស៊ីណាណូ

    ណាស៊ីនអុកស៊ីណាណូត្រូវបានផលិតចេញពី PVC ក្នុងថ្នាក់វេជ្ជសាស្ត្ររួមមានឧបករណ៍ភ្ជាប់បំពង់តភ្ជាប់តាមបណ្តាញប៉ុស្តិ៍បីខ្សែឈុតសាខាបំពង់តភ្ជាប់ចុងច្រមុះ។