របាំងថ្នាំដុសធ្មេញ

  • Nebulizer Mask

    របាំងថ្នាំដុសធ្មេញ

    របាំងអុកស៊ីសែនដោយគ្មាន បំពង់អុកស៊ីសែន ត្រូវបានសាងសង់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់អុកស៊ីសែនឬឧស្ម័នផ្សេងទៀតដល់អ្នកជំងឺហើយវាត្រូវប្រើរួមគ្នាជាមួយបំពង់ផ្គត់ផ្គង់អុកស៊ីសែនជាធម្មតា។ របាំងអុកស៊ីសែនត្រូវបានផលិតចេញពី PVC ក្នុងថ្នាក់វេជ្ជសាស្ត្រដែលមានតែរបាំងមុខប៉ុណ្ណោះ។