របាំង Tracheostomy

  • Tracheostomy Mask

    របាំង Tracheostomy

    ការវះកាត់សាច់ដុំគឺជាការបើកតូចមួយតាមរយៈស្បែកនៅករបស់អ្នកចូលទៅក្នុងបំពង់ខ្យល់។ បំពង់ផ្លាស្ទិចតូចមួយដែលគេហៅថាបំពង់បំពង់បង្ហូរទឹកបំពង់រឺបំពង់ខ្យល់ត្រូវបានដាក់តាមរយៈការបើកនេះចូលទៅក្នុងបំពង់ខ្យល់ដើម្បីជួយរក្សាផ្លូវដង្ហើម។ មនុស្សម្នាក់ដកដង្ហើមដោយផ្ទាល់តាមបំពង់នេះជំនួសឱ្យមាត់និងច្រមុះ។